רחל אידלביץ, עורכת דין, נוטריון ומגשרת (מוסמכת במשפטים)
Rachel Idelevich Advocate, Notary & Mediator (LLM)

  נייד: 054-5747824   פקס: 153-545747824   דוא"ל: idelevichlaw@gmail.com

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

שלבים בפירוק מרצון של חברה
חברה שמוקמת מחויבת בתשלום אגרה שנתית המסתכמת בכ-2000 ₪ לשנה. גם חברות שפעילותם העסקית נפסקת והן למעשה אינן פעילות- אינן פטורות מתשלום האגרות והן חשופות לקנסות (עיצומים) כל עוד לא פורקו. חברה שאינה משלמת אגרות בסטאטוס שלה אצל רשם החברות תופיע הערה "חברה מפרת חוק".

תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001 קובעות פטור מאגרות לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

לצורך קבלת פטור מאגרה בסוף הליך הפירוק מרצון - יש להגיש לרשם החברות תצהיר אי פעילות מקורי מאת הדירקטורים שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק, אישור מקורי ממס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר ואישור מקורי מרשויות מע"מ כי לחברה אין חובות מע"מ.

במידה ואין באפשרות החברה להמציא אישורי מס הכנסה ומע"מ, למשל משום שהתיק טרם נסגר, רשאית החברה להמציא לרשם אישור מקורי מאת רו"ח המבקר של החברה המאשר מתי החברה הפסיקה את פעילותה והעתק מהדוחות למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור מאגרה או מעיצום כספי כתוצאה מאי תשלומה.
הליך פירוק במסלול מקוצר לחברות יחיד

חברת יחיד היא חברה שבה בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. ההליך מומלץ לחברות שלהן מעט נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש הנכסים וסילוק ההתחייבויות תוך מספר חודשים.
השלבים במסלול המקוצר :
1. יש לוודא באמצעות נסח החברה כי אכן מדובר בחברת יחיד או בחברה מספר דירקטורים/בעלי מניות.
2. יש לחתום על תצהיר שבטופס הבקשה לפירוק  בפני עו"ד.
3. בעל מניות היחיד יכול להתמנות למפרק. עליו לחתום על טופס ושתי הודעת המצורפות לטופס, המיועדת לפרסום ברשומות לא יאוחר מ-7 ימים מיום החתימה על התצהיר. על ההודעה לרשומות להיות מודפסת למעט החתימות. הפרסום ברשומות כרוך בתשלום אגרה סמלית. יש לשלוח את מסמכי המקור ורק בדואר. כבר במועד החתימה על התצהיר, על המפרק לקבוע את תאריך האסיפה הכללית הסופית. למועד שהוא בין 4 - 6 חודשים מיום חתימת התצהיר, ולציין מועד זה בהודעות לפרסום ברשומות.
4. לאחר הפרסום ברשומות, יש לצלם את הפרסום, ואת אישור הדואר הרשום, לצרף לטופס הבקשה לפירוק מרצון לשלב הראשון, ולשלוח אל רשם החברות .
5. לאחר קבלת אישור רשם החברות על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה, וסילוק התחייבויותיה.
6. לאחר קיום האסיפה הכללית הסופית, במועד שצוין בהודעה לרשומות, יש לחתום על תצהיר הדירקטורים בטופס הבקשה לפירוק מרצון לשלב השני ולצרפו לבקשה.
7. יש לשלוח את טופס הבקשה לשלב שני לרשם החברות ולהמתין לאישור או הנחיות לתיקון. בשלב הזה לבקשה אפשר לצרף את מסמכי הבקשה לפטור מאגרה על סמך העובדה כי החברה הפסיקה את פעילותה.
הליך פירוק מרצון במסלול רגיל
ההליך מיועד לחברה, המסוגלת לפרוע את כל חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוק:

1. יש לוודא באמצעות נסח החברה כי כל הדירקטורים של החברה רשומים ומרשם הדירקטורים מעודכן.
2. על כל הדירקטורים או רובם, לחתום על תצהיר כושר פירעון בפני עו"ד.
3. יש לשלוח את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות בדואר ולהמתין לאישור.
4. יש לזמן אסיפה כללית של החברה לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון . על האסיפה להתכנס תוך חודשיים מחתימת התצהירים.
5. על האסיפה כללית של החברה לקבל החלטה על הפירוק מרצון ולמנות מפרק
6. יש לפרסם ברשומות את החלטת האסיפה הכללית בדבר הפירוק מרצון, לא יאוחר מ 7 ימים מקבלת ההחלטה.
7. על המפרק להודיע לרשם החברות על מינויו, לא יאוחר מ- 21 יום לאחר החלטת האסיפה הכללית. לאחר קבלת אישור רשם החברות על תקינות הודעת המפרק, על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה, סילוק כל התחייבויותיה ולהכין דו"ח סופי.
8. לאחר הכנת הדו"ח הסופי על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, ולפרסם אותה בהודעה שתפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד האסיפה. יש לשלוח למדור הרשומות את ההודעה כחודשיים מראש לפני מועד האסיפה.
9. לא יאוחר מ-7 ימים לאחר אישור הדו"ח הסופי באסיפה הכללית, על המפרק לשלוח לרשם החברות הודעה על אישור הדו"ח שאליו יש לצרף צילומי שני הפרסומים ברשומות ומסמכי בקשה לפטור מאגרה ( ככל שמבוקש פטור)
10. יש להמתין לאישור רשם החברות על סיום ההליך או הנחיות לתיקון.